หน้าหลัก

ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

จำนวนผู้ป่วยจำแนกเขตสุขภาพ

จำนวนผู้ป่วยจำแนกประเภท SMI-V

Chart Area
จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ครบถ้วน (ไม่ได้เลือกประเภท SMI-V)
รายการสถานบริการที่พบความผิดพลาด ข้อมูลโรงพยาบาลพี่เลี้ยงไม่ถูกต้อง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอ USERNAME PASSWORD ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทะเบียนเพิ่มเติมและกำหนดUsername/Password ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ดาวน์โหลด
Flow F20-2562 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนปีงบประมาณ 2559 - 2561 นางญาดา ธงธรรมรัตน์ ดาวน์โหลด
ร่างคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ดาวน์โหลด
ผังไหลของระบบการดูแลต่อเนื่องใน ประณีต ชุ่มพุทรา และคณะ 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง พรพจนาจ ขะชาตย์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด
ทบทวนแนวคิดการเริ่มดำเนินงานพัฒนาระบบ ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน “เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช” ภญ.จุฑามณี ดุษฏีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฯ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ดาวน์โหลด
แผ่นภาพระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน ระบบบริกาารสุขภาพไร้รอยต่อ (Seamless Care) ดาวน์โหลด