หน้าหลัก

ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

จำนวนผู้ป่วยจำแนกเขตสุขภาพ (โครงการปีงบประมาณ 2562)

จำนวนผู้ป่วยจำแนกเขตสุขภาพ (โครงการปีงบประมาณ 2562)

zoneจำนวนที่จัดสรรจำนวนผู้ป่วยในโครงการจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ใช่โครงการ
เขต011005112014
เขต025846241
เขต036356291
เขต0489593420
เขต0563567624
เขต067207539
เขต0714602309180
เขต081114118818
เขต091525140015
เขต101170118523
เขต1176386511
เขต128278636
เขต136676043
[ดูรายละเอียดรายสถานบริการ]

จำนวนผู้ป่วยจำแนกประเภท SMI-V

Chart Area
ผลการประเมินด้านอาการทางจิต

ดาวน์โหลด

รายการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอ USERNAME PASSWORD ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทะเบียนเพิ่มเติมและกำหนดUsername/Password ดาวน์โหลด
แบบประเมิน SMI V ดาวน์โหลด
แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน ดาวน์โหลด
แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (care plan 10 ด้าน) ดาวน์โหลด
แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงอาการทางจิตกำเริบ (5 Red flags) ดาวน์โหลด
แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (Overt Aggression Scale OAS) ดาวน์โหลด
แบบประเมินระดับความสามารถเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
Flow F20-2562 ดาวน์โหลด
การบันทึกข้อมูล caretransition ปี 2562 วิภา สุคนธพงศ์ ดาวน์โหลด
บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูงในชุมชน สวัสดิ์ เที่ยงธรรม มกราคม 2562 ดาวน์โหลด
ร่างคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนสำหรับบุคลากรสถานบริการปฐมภูมิ (version 5) ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนปีงบประมาณ 2559 - 2561 นางญาดา ธงธรรมรัตน์ ดาวน์โหลด
ร่างคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ดาวน์โหลด
ผังไหลของระบบการดูแลต่อเนื่องใน ประณีต ชุ่มพุทรา และคณะ 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง พรพจนาจ ขะชาตย์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ดาวน์โหลด
ทบทวนแนวคิดการเริ่มดำเนินงานพัฒนาระบบ ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน “เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช” ภญ.จุฑามณี ดุษฏีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฯ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ดาวน์โหลด
แผ่นภาพระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน ระบบบริกาารสุขภาพไร้รอยต่อ (Seamless Care) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลดโปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด